Inlog mijn Fysio Baat

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Standaardvergoeding 2018
Als u 18 jaar of ouder bent wordt fysiotherapie niet meer automatisch vergoed. Uitgezonderd zijn bepaalde chronische aandoeningen. Hiervoor wordt de fysiotherapie vanaf de twintigste behandeling vergoed. Vraag uw fysiotherapeut of u hiervoor in aanmerking komt.

Aanvullende verzekering
Uit uw aanvullende verzekering blijkt in hoeverre fysiotherapie vergoed wordt. Het is belangrijk dat u vooraf bij uw verzekeraar informeert wat u vergoed krijgt. U kunt met uw vragen ook terecht bij uw fysiotherapeut.

Aanvullend verzekeren: u kiest de beste optie
Pakketten van verzekeraars kunnen nogal verschillen. Het is de moeite waard meerdere aanvullende verzekeringen te vergelijken. Bekijk de voorwaarden, zoals het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, en de tarieven van verschillende verzekeraars.

Aangesloten zorgverzekeraars
Het is belangrijk om te weten hoeveel behandelingen uw verzekering vergoedt. Wij werken samen met alle overkoepelende zorgverzekeraars. 

Intake en onderzoek na screening €48,50
Intake en onderzoek na verwijzing €48,50
Zitting fysiotherapie €35,25
Zitting manuele therapie €48,50
Zitting oedeem therapie €48,50
Zitting psychosomatische fysiotherapie          €48,50
Zitting kinderfysiotherapie €48,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €62,00
Toeslag voor uitbehandeling €13,75
Niet nagekomen afspraak €35,25
Schriftelijke rapportage (inclusief btw 21%) €90,00
   

Deze tarieven gelden voor:

Betalingsvoorwaarden

1. Het tarief geldt vanaf 1 januari 2019

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere cliënten worden behandeld.

3. De declaraties dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na de factuurdatum.

4. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente en aanmaningskosten in rekening te brengen.

5. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.


oefening baat kunst

 Zilveren Kruis Pluspraktijk

Fysiotherapie en Manuele Therapie Baat is door VGZ, Menzis, ZilverenKruis en CZ benoemd tot Pluspraktijk.